NoopMail: ވަގުތީ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ އީމެއިލް އެޑްރެސް.

އަސްލު ޕާސަނަލް އީމެއިލް ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓުން. ނޫޕްމެއިލްގެ ހިލޭ ވަގުތީ އީމެއިލް ހިދުމަތަކީ ސްޕޭމް، ފިޝިން އަދި އެހެނިހެން އޮންލައިން އެބިއުސްތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ހިދުމަތެކެވެ

Download app Temporary Mail

މެއިލް ފޮށި

ތިބާގެ މެއިލް ފޮށި ހުރީ ހުސްކޮށެވެ

އަންނަ އީމެއިލްތަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ

ނޫޕްމެއިލް ޚިދުމަތުން ތިބާ ރައްކާތެރިކުރަނީ ކިހިނެއް؟

ރައްކާތެރި އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ސައިންއަޕް ކުރާއިރު ގިނައިން އަސްލު އީމެއިލް ބޭނުން ނުކުރައްވާށެވެ. ތިބާގެ މައުލޫމާތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ. ވަގުތީ އީމެއިލްގެ ގޮތުގައި ނޫޕްމެއިލްގެ ހިލޭ ޑިސްޕޯޒެބަލް އީމެއިލް ބޭނުން ކުރާށެވެ އެޑްރެސްތައް، ސްޕޭމް އަދި ފިޝިންގ އިން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައެވެ.


އެވެ

ނޫޕްމެއިލް އިން ތިބާއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ އެޑްރެސްތަކަކީ:

އެވެ
  އެވެ
 • ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ނުޖެހޭ
 • ޕާސްވޯޑެއް ބޭނުން ނުވާނެ
 • އީމެއިލް އޮޓޯ ޖެނެރޭޓް
 • އަމިއްލަ ނަފްސު ނައްތާލުން

އިތުރު:

  އެވެ
 • ތިބާ ބޭނުންވާ ކޮންމެ އީމެއިލްއެއް ބޭނުންކުރުން(ex: [email protected]). އީމެއިލް ނޫޕްމެއިލް އަށް ފޮނުވާ ވަގުތު ވަގުތުން އުފެދެއެވެ.
 • ހުރިހާ މެއިލް ބޮކްސްތަކަކީ އާންމު އަދި ޕާސްވޯޑް ޕްރޮޓެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ފޮށިތަކެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ވީހާވެސް ތަފާތުކޮށް ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ... އީމެއިލް ޖަނަރޭޓަރ
 • ބޭނުންކުރުން
 • ހުރިހާ ތާރީޚު ގަޑިއެއް ހުންނަނީ ޔޫޓީސީ ޓައިމްޒޯން
 • ގައެވެ

ޑިސްޕޯސަބަލް އީމެއިލް އެޑްރެސްތަކުގެ ފަހަތުގައިވާ ޓެކް

  އެވެ
 • ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކޮންމެ ގަޑިއިރަކު އީމެއިލް އެޑްރެހެއްގެ މިލްކުވެރިއެއް އޮންނަނީ، ގުޅާލުމުން ފެށިގެން ހުރިހާ ކަމަކަށް މަސައްކަތް ކުރުން، ވިޔަފާރީގެ ކުރިމަގު ހުރި މީހުންނާއެކު، އީމެއިލް ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޓެހިންނާއި އެކުވެރިންނާ ގުޅުން އޮންލައިން ޕާސްޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އެޑްރެސް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ސައިންއަޕް ކުރާ ހުރިހާ އެޕްތަކާއި ހިދުމަތްތަކުގެ %99 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ސޮއިކުރަމެވެ ބޭނުންވާ އީމެއިލް އެޑްރެހެއް، ހަމަ އެފަދައިން ގިނަ ޝޮޕަރުންނަށް ލޯޔަލިޓީ ކާޑު، ކޮންޓެސްޓް އަދި އޮފާ އެންޓްރީތަކާއި، އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް.
 • އަހަރެމެން އެންމެންނަށް ވެސް އުފާވެރިކަން ލިބެނީ އެއް... އީމެއިލް އެޑްރެސް ނަމަވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ޓަނުން ޓަނަށް ސްޕޭމް އީމެއިލް ލިބުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިހާރަތަކުގެ ޑޭޓާބޭސްތައް ހެކްކޮށް، ދޫކޮށްލުމަކީ މުޅިން އާންމު ކަމެކެވެ ވިޔަފާރީގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ސްޕޭމް ލިސްޓްތަކުގައި ނިމުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެ އެވެ. އަދިވެސް, އޮންލައިންކޮށް ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް 100% އަމިއްލަ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިގޮތުން އީމެއިލް ކޮންޓެކްޓް ރައްކާތެރި ކުރަން ޖެހެއެވެ އައިޑެންޓިޓީ އަދި އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނީ ޑިސްޕޯޒެބަލް އީމެއިލްސް އެޑްރެސް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

އެހެންވީމާ، ޑިސްޕޯޒެބަލް އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ ކޮބައިތޯ؟

  އެވެ
 • ފަހަކަށް އައިސް އަހަރެންގެ އެންމެ ފަހުގެ އީމެއިލް ބްލާސްޓްގައި އާންމު ގޮތަކަށް ވުރެ ބައުންސް ރޭޓް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ފެނިއްޖެ! އަހަރެން ފަހުން އަހަރެންގެ ހިދުމަތްތަކަށް ސޮއިކުރާ ޔޫޒަރުން (ނުވަތަ ބޮޓްސް) ގެ ސަރޖް އެމީހުންގެ އަސްލު ފޮރުވައިގެން އުޅޭކަން ވިސްނުނެވެ ޑިސްޕޯޒެބަލް މެއިލް އެޑްރެސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އައިޑެންޓިޓީ ހޯދުން.
 • ޑިސްޕޯސަބަލް އީމެއިލް އެޑްރެސް (ޑީއީއޭ) ގެ މާނައަކީ ޓެކްނިކަލީ ޔޫޒަރެއްގެ ކ ޔުނިކް އީމެއިލް އެޑްރެހަށް މިހާރު ކޮންޓެކްޓަށް ވަގުތީ އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ލިބެއެވެ. ޑީއީއޭ އިންނެވެ ޚިދުމަތްތަކަށް ސޮއިކުރަން ބޭނުންވާ ސައްހަކަން ފާސްކުރާ އީމެއިލް އެޑްރެހެއް އުފެއްދުމަށް ހުއްދަ ދިނުން އަދި ވެބްސައިޓް ތިމާގެ އަސްލު އައިޑެންޓިޓީ ދައްކަން ނުޖެހިއެވެ.
 • އޮންލައިންކޮށް އީމެއިލް އެބިއުސް ކުރުމާ ގުޅިގެން ކޮމްޕްރޮމައިޒް ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ޑިސްޕޯޒެބަލް އީމެއިލްސް އެޑްރެސް، ވެރިފަރާތަށް އެ އަނިޔާއާ ގުޅިގެން އަވަހަށް އެޕްލިކޭޝަން ކެންސަލް ނުކުރެވޭނެއެވެ އެހެން ކޮންޓެކްޓްތަކަށް އަސަރުކުރުން. ވަގުތީ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލްތައް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ އެ... ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކަށް ތިބާގެ އަސްލު އީމެއިލް އެޑްރެސްގައި ފޭކް އީމެއިލްތައް. އެ ފޭކް އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ ހަމައެކަނި ތްރޫ-އަވޭ އީމެއިލް، ވަގުތީ އީމެއިލް ސެޓެއް އަދި އަމިއްލައަށް ނައްތާލާ އީމެއިލްއެކެވެ.

ފޭކް އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ބޭނުންވާނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

އެމެޒޯން ޕްރައިމް، ހޫލޫ އަދި ނެޓްފްލިކްސް ފަދަ ހިދުމަތްތައް ލިމިޓެޑް ޓައިމް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭކަން ފާހަގަކޮށްފައި ވާނެއެވެ runs(trials) ނަމަވެސް އަދިވެސް ޚިދުމަތްތައް ބޭނުން ކުރަން ނިންމާނަމަ ބޭނުންވަނީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ އެއްޗެކެވެ އީމެއިލް އެޑްރެސް އެވެ. ޓެކްނިކަލީ ތަފާތު އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޓްރައިއަލް ޔޫސޭޖް އިތުރު ކުރެވިދާނެ އެވެ ޓްރައިއަލް މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ތިބާގެ އަސްލު (އަސްލު) އާއި ގުޅިފައި ހުރެއެވެ.

އެވެ އޮފްލައިން ނުވަތަ އޮންލައިން ރީޓެއިލަރަކު އެމީހުންގެ ފައިދާ ނަގަން އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ޑިމާންޑް ކުރަން ފަށައެވެ އޮފާތައް ނަމަވެސް މި ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދަނީ ތިބާއަށް ކުރެވިދާނެ ސްޕޭމް ޕްރޮމޯޝަނަލް އީމެއިލްތަކުގެ ނޭދެވޭ އުދައެރުމެކެވެ avoid. ވަގުތީ އީމެއިލް އެޑްރެހަކުން ތިބާއަށް އެ ރުޅިވެރި މެސެޖުތައް ކަނޑާލުމަށް ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ އަދިވެސް ލިބެމުންދެއެވެ.

އެވެ ޓެކްނިކަލީ ވަގުތީ އީމެއިލް އެޑްރެހެއްގެ ޚިޔާލު ބްލެކް ހެޓް ހެކަރުންނާއި... އަންޑަރވޯލްޑް އިންޓަނެޓް، އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޭކް އީމެއިލް ޚިދުމަތްތައް ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ބޭނުން ކުރުމަށް ޝަރުއީ ސަބަބުތަކެއް ހޯދަން ބޭނުންނަމަ މިތަނުގައި’އެއީ ކ މަދު:

  އެވެ
 • ސްޓޯރ ލޯޔަލިޓީއަށް ސޮއިކުރުން ކާޑު:
  ފިހާރައިން އާ އުފެއްދުންތައް އިޝްތިހާރުކުރާ ޕްރޮމޯޝަނަލް އީމެއިލްތައް ހޯދަން ބޭނުން ނުވާނަމަ، ވިޔަފާރީގެ އީމެއިލް އެޑްރެހުގެ ބަދަލުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ބޭނުން ކުރުމުން، ތިބާ އެކަން ނައްތާލައެވެ ސްޕޭމް އީމެއިލްތަކެވެ. އީމެއިލް އަށް ފިހާރަ ހެކް ވެއްޖެނަމަ، ތިބާއަށް ހަގީގީ އީމެއިލް އެޑްރެސް ނުލިބޭނެއެވެ ވަގަށް ނަގާފައި.
 • ތިމާގެ އެޕް ޓެސްޓްކުރުން:
  ދެންމެ ވެބް އެޕް އެއް ކޯޑް ކުރުން ފުރިހަމަ ކުރިއިރު، މީގެ ކުރިން ފުރިހަމައަށް ޓެސްޓް ކުރަން ބޭނުންވެ އެވެ ވިއްކުމަށް ދޫކޮށްލުމުން، ފަސޭހައިން 100 ޑިސްޕޯޒެބަލް އީމެއިލް ލިބި، ޑަމީ އުފެއްދިދާނެ އެވެ އެކައުންޓްތައް އަދި އެޕް ޓެސްޓް ކުރުމަށް އޮންލައިންކޮށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭ ޔޫޒަރުން ވަޒީފާއަށް ނެގުން ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް އަމިއްލައަށް ޓެސްޓް ކުރާށެވެ.
 • ޑަބަލް އެކައުންޓަށް ސައިން-އަޕް ކުރުން އެކު އ ވެބް އެޕް:
  ތިބާގެ ދެވަނަ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓެއް ދުއްވާ ޕްރޮގްރާމް ކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ އެހެން އައިއެފްޓީޓީޓީ އެކައުންޓެކެވެ މާކެޓިންގ ސައިޓް. އާ އެކައުންޓަކަށް ބޭނުންވަނީ ތިބާގެ ޑިފޯލްޓާ ތަފާތު މެއިލްއެއް، އެކަން ނައްތާލުމަށްޓަކައެވެ އާ އީމެއިލް އިންބޮކްސްއެއް މެނޭޖްކުރުމުން، Noopmail.org
 • އިން އާ ޑިސްޕޯޒެބަލް އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ހޯދާށެވެ
 • ނައްތާލާށެވެ ސްޕޭމް:
  ޑިސްޕޯސަބަލް އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ ޚާއްޞަކޮށް ޔޫޒަރުންނަށް ސްޕޭމްއާ ދެކޮޅަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ވަސީލަތެކެވެ ކާކު އެއްގޮތަކަށްވެސް ވެބް ފޯމްތަކާއި ފޯރަމްތަކާއި ޑިސްކަޝަން ގްރޫޕްތަކަށް ވަދެވޭނެ ގޮތަށް ސްޕޭމް އަށް ކަރބް ކުރެވޭނެއެވެ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ އީމެއިލް އެޑްރެހަކާއެކު އެބްސޮލިއުޓް މިނިމަމް.

ޑިސްޕޯޒެބަލް އީމެއިލް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟

އެންމެ ރަނގަޅު ފޭކް އީމެއިލް ޕްރޮވައިޑަރ އަށް ވާންޖެހޭނީ:

  އެވެ
 • ބަޓަނަކަށް ފިތާލުމުން ވަގުތީ އީމެއިލް އެޑްރެސް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ޔޫޒަރުންނަށް ދިނުން.
 • އެއްވެސް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަކީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ޔޫޒަރާއި ބެހޭ އައިޑެންޓިޓީ މައުލޫމާތެއް ނޫނެވެ.
 • އީމެއިލް އެޑްރެސް ނަން ނުޖެހި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 • އެއް އީމެއިލް އެޑްރެހަށްވުރެ ގިނަ އީމެއިލް އެޑްރެސް (އެދޭވަރަކަށް) ހުށަހެޅުން.
 • ވަގުތީ ގޮތުން އީމެއިލް ސްޓޯރ ކުރެވިފައިވާ (ޓެމްޕަރަލް އީމެއިލް އިންބޮކްސް ޔޫޒަރ’ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި) ހުށަހަޅައެވެ.
 • ދުނިޔޭގެ އީމެއިލް އެއް ހޯދުމަށް ސީދާ އަދި ފަންކްޝަނަލް ޑިޒައިން.
 • ޕްރޮވައިޑަރ ރެންޑަމް އެކައުންޓާއި ޔޫޒަރުންނަށް އިޚްތިޔާރުކުރާ އެޑްރެހެއް ހޮވޭނެއެވެ.

މިހެން ވުމުން ސްޕޭމް ފްރީކޮށް ހުރެ، Noopmail.org އިން ތިބާ އެންމެ ގަޔާވާ އީމެއިލް ޚިދުމަތާއެކު ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރެވޭނެއެވެ.


އެވެ

ޑިސްޕޯޒެބަލް އީމެއިލް އެޑްރެސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް؟

ޔޫޒަރުން ޑިސްޕޯޒެބަލް އީމެއިލް އެޑްރެސް ހޯދުމަށް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ އެމީހުންގެ... މިހާރު އީމެއިލް ޕްރޮވައިޑަރ’ސް ފަދަ ޖީމެއިލް ޕްރޮވައިޑަރުން ނަމަވެސް އެކައުންޓަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ ފަދަ އީމެއިލްތައް މެނޭޖް ކުރަން ޖެހޭނެ އާ އެކައުންޓެކެވެ. ޔޫޒަރުން، ހިލޭ މެއިލް ހިދުމަތްތައް ޚިޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކުން... އާ އެކައުންޓެއް އުފައްދައި، އާ އީމެއިލް އެޑްރެހަކަށް ކެތްކުރުން.

އެވެ އެއީ އެއް އީމެއިލް އެޑްރެހާއި Noopmail.org އިން އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ މަދު އީމެއިލްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަން ކުރެވޭނެއެވެ އަދި އެއް އެކައުންޓް އިންބޮކްސް މެނޭޖްކުރިއެވެ.

އެވެ ޑިސްޕޯޒެބަލް އީމެއިލް އެޑްރެހެއްގެ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ކަމަކީ ސީދާ ތިމާގެ ރިއަލް އަށް ފޯވާޑް ކުރެވޭނެ ކަމެވެ އީމެއިލް އެކައުންޓެވެ. ޑިސްޕޯޒެބަލް އީމެއިލް އެޑްރެސް ކޮމްޕްރޮމައިޒް ވެއްޖެނަމަ، އަދި ތިބާއަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި of your one of your contacts ތިބާއަށް އެ އީމެއިލްތައް ސީދާ ތިބާގެ ކުނިކޮށިތަކަށް ފޮނުވޭނެ، އަދި އެކަންކަމަށްޓަކައެވެ ބޭނުންވާ ކަނެކްޝަންތައް ސީދާ ތިބާގެ އަސްލު އީމެއިލް އެޑްރެސް އިންބޮކްސްއަށް ފޮނުވާފައި ހުރެއެވެ.

ނިންމުން:

ތިމާގެ ވަގުތު ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި ޑިސްޕޯޒެބަލް މެއިލް އެޑްރެސް ސިސްޓަމެއް ފެންޓަސްޓިކް ގޮތަކަށް ސެޓްކޮށްފައި ހުރުން އޮންލައިން ވިކީތަކާއި، ޗެޓް ރޫމްތަކާއި، ފައިލް ހިއްސާކުރުމުގެ ހިދުމަތްތަކާއި ބުލެޓިން ބޯޑުތަކުގައި ބައިވެރިވުން ފޯރަމްތަކުގައި ތިބާގެ އަސްލު އައިޑެންޓިޓީ ދުވަހަކުވެސް ހާމަނުކުރާ އަދި ދުވަހަކުވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް ވިއްކާނުލާ މެއިލް ސްޕޭމް އިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައެވެ ނޫޕްމެއިލް.އޯރގް އާއި އެކު.

މަޝްހޫރު ލިޔުންތައް

How to Block Annoying Ads When Connecting to Wi-Fi by Using an Anonymous Email?
Stable, unlimited internet access gradually became a necessity rather than a commodity for a modern person
Disposable email for a Social media
Every time, you want to create account on some forum or social media, like Facebook, you have to enter information about your e-mail box to get an activation link
Why Do We Need a Temporary Email
When we discover that an anonymous email exists, we do not fully understand how usefulness it can be. And the most important question is,
The Tech behind Disposable Email Addresses
The Tech behind Disposable Email Addresses Everyone owns an email address each and every hour
މި ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރަނީ މި ވެބްސައިޓް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކުކީޒްތަކެކެވެ. ބްރައުޒިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން، އަޅުގަނޑު ކުކީޒް އަދި އެހެނިހެން ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރުމަށް ތިބާ ރުހުންދެއެވެ.