ނޫޕް މެއިލް: ޓޫލް އީމެއިލް ޖަނަރޭޓަރ

މި ޓޫލްގެ އެހީގައި ރެންޑަމް އީމެއިލް(ތަކެއް) އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ .

Download app Temporary Mail

Emails
މި ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރަނީ މި ވެބްސައިޓް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކުކީޒްތަކެކެވެ. ބްރައުޒިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން، އަޅުގަނޑު ކުކީޒް އަދި އެހެނިހެން ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރުމަށް ތިބާ ރުހުންދެއެވެ.